Zájmové nadstandardní činnosti tvoří nedílnou součást naší práce, kde děti v menším kolektivu rozvíjejí svůj talent, samostatnost, zdravé sebevědomí, manuální zručnost. Různorodost a specifické zájmy dítěte rozvíjíme směrem k podpoře talentovaných a nadaných dětí. V naší mateřské škole jsou nabízeny tyto nadstandardní aktivity:

Seznamování s anglickým jazykem – PLAY WITH ENGLISH
Děti se prostřednictvím her, básniček a písniček seznamují s angličtinou. Každý má svůj blok, do kterého si zakládá obrázky na vybarvování, texty básniček a písniček, slovní zásobu k jednotlivým tématům.
Vede: Mgr. Dominika Abrahamová – externí firma
Termín: úterý od 13:15 – 15:45 hod. (3 skupiny)

Procvičování řeči – HBITÝ JAZÝČEK
Děti si procvičují správné postavení jazyka, rtů i zubů, které je zapotřebí ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Pomocí zábavných her, cvičení i pracovních listů se děti zdokonalí v jemné i hrubé motorice a v grafomotorice.
Vedou: paní učitelky Bc. V. Marková, Mgr. B. Hlávková-Kotyzová, E. Roušarová, P. Urbánková DiS., P. Malochová DiS., A. Mimrová DiS.
Termín: každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 12:30 – 13:45 hod.

Hudební aktivitaHLÁSEK  (pro tento školní rok zrušen)
Muzicírování je určené nadšeným zpěváčkům a povídálkům. Nejde zde o dokonalý talent, stačí jen chuť zpívat a trošku té dětské představivosti. Zahrajeme si jednoduché pohádky obohacené písničkami. Děti si osvojí správné dýchání a držení těla, budeme rozvíjet práci s hlasem, mluvené slovo, rytmus, ale také schopnost soustředění, slovní zásobu a vztahy v kolektivu. Základem je především podpora a rozvoj dětského nadšení. Čekají nás i některé „dětské muzikály“.
Vede: paní učitelka E. Roušarová
Termín: čtvrtek 12:30 – 13:30 hod.

METODA DOBRÉHO STARTU (MDS)
Cílem této metody je předcházet, případně včas rozpoznat a diagnostikovat poruchy psychomotorického vývoje a pomocí MDS se snažit o úpravu nepravidelně se rozvíjejících funkcí. Obsahem MDS jsou kombinovaná cvičení zaměřená na rozvoj sociální oblasti, na posílení jazykových schopností a komunikativních dovedností, na posílení rozvoje zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace a na rozvoj pohybu (hrubá a jemná motorika). Cvičení jsou uspořádána do 25 lekcí, motivovaných a doprovázených známými lidovými písněmi. Každá lekce, trvající cca 35 minut, obsahuje motivační úvod, specifická cvičení pohybová, pohybově – akustická, a pohybově akusticko – zraková ( poslech, pracovní listy, psaní tužkou ) podle metodiky MDS.
Do pracovních skupin po 10 – 15 dětech zařazujeme všechny děti, které mají jít příští školní rok do 1. třídy ZŠ.
Lekce probíhají 1x týdně, v dopoledních hodinách.

Cíl nadstandardních aktivit
– rozšířit programovou nabídku školy

Charakteristika nadstandardních aktivit
Nadstandardní aktivity umožňují dětem vyžití v nejrůznějších oblastech (jazykové, pohybové, sportovní, hudební, estetické, tvořivé apod.). Každá nadstandardní aktivita má vypracovaný svůj plán, který je součástí třídní dokumentace a vypracovávají si je samy pedagogické pracovnice, podle toho, kterou nadstandardní aktivitu vedou.

Organizace nadstandardních aktivit
Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn., nejsou součástí hlavní vzdělávací nabídky (je vypracován přesný časový plán).

Obsah nadstandardních aktivit
Obsahem jsou hry a činnosti, které rozvíjí schopnosti dětí v oblastech, na které je nadstandardní aktivita zaměřena.