Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin. Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Provoz v jednotlivých třídách:

Veverky: 6:00 – 15:30 hod.
Ježečci: 6:30 – 16:00 hod.
Myšky: 7:00 – 16:00 hod.
Koťátka: 7:00 – 16:00 hod.
Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:30 do 13:00 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14:30 hodin, pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou. V čase od 15:30 do 16:00 hodin jsou děti ze třídy Veverek spojeny do třídy Koťátek.

Odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 7:00 hodin v kanceláři MŠ, telefonicky na číslo: 465 471 691 a SMS zprávou na mobil 734 288 983, osobně u paní učitelky, nebo na omluvný list v šatnách. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

Režim dne

Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.).
Spojování tříd z organizačních důvodů je maximálně omezováno a volíme jej co nejšetrněji k dětem.
Režim celého dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí. Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají tyto činnosti:
6:00 – 7:00 příchod dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do tříd
7:00 – 09:45 spontánní činnosti, řízené činnosti, Tv chvilka, svačina
( scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené
činnosti – záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně,
logopedické chvilky, smyslové hry )
9:45 – 11:45 pobyt dětí venku ( Koťátka 9:30 – 11:30 )
11:45 – 12:30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek (Koťátka 11:30 – 12:15 )

12:30 – 14:00 spánek, odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, klidové činnosti
14:00 – 14:45 vstávání, hygiena, odpolední svačina
14:45 – 16:00 zájmové činnosti, spontánní hry, pobyt venku
od 15:30 pozvolný, nenásilný přechod dětí do třídy Koťátek a Ježečků
Při pobytu na školní zahradě dochází k vzájemnému setkávání dětí ze všech tříd zcela přirozeně. Na přání dětí a rodičů umožňujeme krátkodobý pobyt v jiné třídě (u sourozence, kamaráda, podle hry apod.)

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.
Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého jedince.